UPOZORNENIE PRE RUŠŇOVODIČOV, ŠTUDENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY

A PRIAZNIVCOV ŽELEZNIčNEJ DOPRAVY:

Na tejto stránke sú zobrazené návestidlá a návesti v zmysle predpisu Ž1 - Pravidlá železničnej prevádzky č. 750/2005 - O 220 schválených GR ŽSR, avšak doplnené aj o niektoré pravidlá podľa českého predpisu D1 ako aj o pravidlá podľa poľských predpisov. Aby táto stránka slúžila pre serióznu výuku podľa platného znenia predpisu Ž1, je potrebné pripraviť novú verziu podľa platných predpisov. Pokiaľ je dobrovoľník, ktorý je ochotný sa toho podujať, nech sa ohlási, pošleme mu súbory na prepísanie. Stačí napísať svoj kontakt do odkazovača na spodku tejto stránky.

 

                                                                                                                                                                       Bratislava, 15. augusta 2015

 

 

Zákon Ríšskeho snemu č. 5/2007

 

zo 7. augusta Roku Pána 2007,

 

o Železničných návestiach

 

v znení zákona č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2007

 

My, Milan I. (III.) Ján Luxemburský, z Milosti Božej Cisár rímsko-arauský, Kráľ šarišský a navarrský, Veľkovojvoda akvitánsky, et cetera..., všetkým, ktorí toto vidia alebo počujú, Náš pozdrav! Dávame na vedenie, že:

 

Ríšsky snem sa uzniesol na tomto zákone:

 

Prvá časť

Vymedzenie pojmov

  

§ 1

Návestidlo (semafor alebo značka)

 

     (1) Návestidlo je prenosné alebo neprenosné  technické zariadenie (semafor alebo značka), iná pomôcka alebo predmet, ktorým sa dáva signál (návesť).

     (2) Návestidlo môže byť:

   a) hlavné - umožňuje alebo zakazuje jazdu vlaku a určuje mu najvyššiu povolenú rýchlosť,

   b) predzvesť - vopred upozorňuje rušňovodiča, aký signál môže očakávať na hlavnom návestidle. Predzvesť sa umiestňuje najmenej na zábrzdnú vzdialenosť pred hlavným návestidlom tak, aby vlak stihol bezpečne zastaviť, nie však ďalej ako dvojnásobok zábrzdnej vzdialenosti.

     (3) Hlavné návestidlá sa ďalej delia na:

   a) vchodové - sú umiestnené pred vstupom do stanice alebo výhybne,

   b) odchodové riadia odchody vlakov zo staníc,

   c) cestovné sú priamo v staniciach a riadia chod vlakov po staniciach,

   d) oddielové ohraničujú traťové oddiely na šírej trati (pozri obr.) aby sa vlaky idúce rovnakým alebo opačným smerom nezrazili. Zabezpečujú voľnosť jednotlivých oddielov.

   e) krycie kryje na šírej trati miesta, kde by mohla byť ohrozená bezpečnosť dopravy (nákladisko, vlečku a pod.).

 

Príklady umiestnenia návestidiel v stanici alebo pred nákladiskom:

 

Príklady umiestnenia oddielových návestidiel (troj a štvorznakových):

 

§ 2

Ďalšie pojmy

 

Dráhové vozidlá sú rušne, vagóny a iné traťové vozidlá (na údržbu a pod.).

Signál (návesť) je viditeľné alebo zvukové vyjadrenie rozkazu alebo inej informácie.

Jazda vlaku je jazda vlaku.

Posun je každý úmyselne a organizovane vykonávaný pohyb dráhového vozidla okrem jazdy vlaku. Účelom posunu je preradenie, zaparkovanie, pripojenie, odpojenie alebo roztriedenie vozidiel. Vykonáva sa najmä v stanici alebo výhybni, výnimočne môže byť vykonávaný na šírej trati.

Zábrzdná vzdialenosť je dráha, na ktorej musí vlak bezpečne zastaviť z najvyššej povolenej rýchlosti (400 až 1500 m).

 

 

Druhá časť

Význam signálov a označovanie návestidiel

 

§ 3

Význam svetelných signálov

 

Voľno Stoj Stoj, absolútny zákaz jazdy (výnimočne) Posun dovolený (na posunovom semafore) alebo opakovanie signálu (na opakovacej predzvesti) alebo tlačiť rýchlejšie (na spádoviskovom semafore) Posun zakázaný

Privolávacia návesť

(blikajúce biele svetlo)

 

Očakávaj 40 km/h (pomaly blikajúce) Očakávaj 60 km/h (rýchlo blikajúce) Očakávaj 80 km/h (pomaly blikajúce) Očakávaj 100 km/h (rýchlo blikajúce) Výstraha

 

40 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h 30 km/h 50 km/h


Prísun súpravy vozidiel k spádovisku (dve blikajúce biele svetlá) Tlačiť pomaly (dve stále svietiace svetlá)

 

§ 4

Značenie návestidiel

 

Hlavné návestidlo platné len pre jazdu vlaku (rovnako široké červené aj biele pásy)

Hlavný semafor platný pre jazdu vlaku aj pre posun (široké červené pásy, úzke biele)

Oddielové návestidlá (biele pásy) - umiestnené na šírej trati pre zabezpečenie voľnosti oddielov.

Samostatná predzvesť a opakovacie predzvesti (predzvesť upozorňujúca vopred, čo bude na ďalšom najbližšom semafore)

Samostatná opakovacia predzvesť (opakovacie sa dávajú tam, kde terén sťažuje výhľad alebo pre nepozorného rušňovodiča, aby si pripomenul signál, ktorý preletel bez toho, aby si ho všimol)

Trpasličie hlavné návestidlo platné len pre jazdu vlaku

Trpasličie hlavné návestidlo platné pre jazdu vlaku aj pre posun

Trpasličie posunové návestidlo

Posunové návestidlo

Opakovacie posunové návestidlo

Kmeňové spádoviskové návestidlo (pre posun na zváženom pahorku - dolu kopcom)

Opakovacie spádoviskové návestidlo (čierny alebo šedý náter stožiaru)

Vložené návestidlo

Výstražné terče

Priecestníky a opakovacie priecestníky (Priecestníky sú pred železničnými priecestiami (križovanie trate a cesty) a informujú rušňovodiča o stave signalizácie na priecestí - či sú rampy spustené a pod.)

Svetelný semafor samovratnej výhybky (taká, čo sa sama vráti do pôvodnej polohy, čiže polodialkovoriadená)
  

 

Tretia časť

Hlavné semafory a predzvesti

 

§ 5

Označovanie hlavných semaforov a predzvestí

 


rovnako vysoké pásy


červené pásy väčšie


biela tyč alebo biely náter stožiara

 

 

 

stožiar bez označovacej tyče

 

 


stožiar bez označovacej tyče

platné pre jazdu vlaku

platné pre jazdu vlaku aj pre posun

oddielové

samostatné predzvesti

opakovacie samostatné predzvesti

trpasličie pre jazdu vlaku

trpasličie pre jazdu vlaku aj posun

 

§ 6

Význam signálov na hlavných semaforoch a predzvestiach

 


Voľno Rýchlosť 100 km/h (dolná časť) a voľno (horná časť) - semafor sa číta zdola nahor Rýchlosť 80 km/h (dolná časť) a voľno (horná časť) Rýchlosť 60 km/h (dolná časť) a voľno (horná časť) Rýchlosť 40 km/h (dolná časť) a voľno (horná časť)

  


Očakávaj 100 km/h (očakávaj na najbližšom hlavnom semafore) - rýchlo blikajúce zelené svetlo Rýchlosť 100 km/h a očakávaj 100 km/h (na najbližšom hlavnom semafore) Rýchlosť 80 km/h a očakávaj 100 km/h Rýchlosť 60 km/h a očakávaj 100 km/h Rýchlosť 40 km/h a očakávaj 100 km/h

  


Očakávaj 80 km/h (pri ďalšom najbližšom hlavnom semafore) - pomaly blikajúce zelené svetlo Rýchlosť 100 km/h a očakávaj 80 km/h Rýchlosť 80 km/h a očakávaj 80 km/h Rýchlosť 60 km/h a očakávaj 80 km/h Rýchlosť 40 km/h a očakávaj 80 km/h

  


Očakávaj 60 km/h (pri ďalšom najbližšom hlavnom semafore) - rýchlo blikajúce žlté svetlo Rýchlosť 100 km/h a očakávaj 60 km/h Rýchlosť 80 km/h a očakávaj 60 km/h Rýchlosť 60 km/h a očakávaj 60 km/h Rýchlosť 40 km/h a očakávaj 60 km/h

  


Očakávaj 40 km/h (pri ďalšom najbližšom hlavnom semafore) - pomaly blikajúce žlté svetlo Rýchlosť 100 km/h a očakávaj 40 km/h Rýchlosť 80 km/h a očakávaj 40 km/h Rýchlosť 60 km/h a očakávaj 40 km/h Rýchlosť 40 km/h a očakávaj 40 km/h

   


Výstraha (znamená, že na ďalšom najbližšom semafore bude signál Stoj alebo Privolávací signál. Rušňovodič sa pripraví na zastavenie alebo na zníženie rýchlosti. Ak je tento signál na vchodovom semafore pred stanicou, vlak musí v stanici zastaviť. Vlak v stanici zastaviť nemusí, ak má výnimku na prejazd.)

Rýchlosť 100 km/h (pri tomto semafore a v obvode výhybiek za ním) a výstraha (na ďalšom semafore bude signál Stoj alebo Privolávací signál.)

Rýchlosť 80 km/h a výstraha

Rýchlosť 60 km/h a výstraha

Rýchlosť 40 km/h a výstraha (Tento signál je aj na semafore pod Postajkom, keď vchádza vlak do stanice.)

 

Privolávacia návesť (Je na semafore, ktorý je pokazený alebo sa nedá dať iný signál z rôznych dôvodov.) 

Signál znamená:

1. Ak za semaforom nie sú výhybky, vlak môže ísť ďalej najvyššou dovolenou rýchlosťou až po ďalší (funkčný) semafor s tým, že na ňom musí rušňovodič predpokladať signál Stoj.

2. Ak za semaforom sú výhybky, vlak môže ísť ďalej cez výhybky maximálnou rýchlosťou 40 km/h prípadne 30 km/h, ak to má rušňovodič uvedené v jazdnom rozkaze.

3. Ak je tento semafor na vstupe do stanice (alebo výhybne) alebo priamo v nej, rušňovodič môže pokračovať v jazde v rámci stanice (výhybne) podľa podmienok rozhľadu (kam dovidí). Vlak musí zastaviť ešte v stanici (výhybni).

4. Ak je tento semafor na výstupe zo stanice (alebo výhybne) a za stanicou na trati sú oddielové semafory automatického bloku (ktoré zabezpečujú voľnosť jednotlivých oddielov na trati), vlak smie opustiť stanicu s tým, že k najbližšiemu semaforu rušňovodič pôjde podľa rozhľadu (kam dovidí).

Privolávacia návesť (pozri hore)

Stoj
Stoj, absolútny zákaz jazdy (Umiestňuje sa pred obzvlášť nebezpečnými úsekmi. Jeden je pred tunelom vo Varšave a zriadi sa aj na iných miestach (napríklad na Postajku, keď tam bude robiť Dávid party).)

   Rýchlosť 30 km/h a výstraha Rýchlosť 30 km/h a očakávaj 40 km/h Rýchlosť 30 km/h a očakávaj 60 km/h Rýchlosť 30 km/h a očakávaj 80 km/h Rýchlosť 30 km/h a očakávaj 100 km/h Rýchlosť 30 km/h a voľno

 Rýchlosť 50 km/h a výstraha Rýchlosť 50 km/h a očakávaj 40 km/h Rýchlosť 50 km/h a očakávaj 60 km/h Rýchlosť 50 km/h a očakávaj 80 km/h Rýchlosť 50 km/h a očakávaj 100 km/h Rýchlosť 50 km/h a voľno

 

§ 7

Signály mechanických hlavných návestidiel

 

Stoj (denný a nočný znak) Voľno Výstraha

 

Rýchlosť 40 km/h a výstraha Rýchlosť 40 km/h Privolávacia návesť

 

§ 8

Signály mechanických samostatných predzvestí

 

Výstraha
Voľno (terč sklopený vo vodorovnej polohe)

 

§ 9

Značky predzvestných upozorňovadiel

 

Posledný (predposledný) oddielový semafor (na šírej trati) pred vjazdovým semaforom (do stanice) - (Umiestňuje sa na poslednom oddielovom semafore (ktoré zabezpečujú voľnosť jednotlivých oddielov na šírej trati) v prípade trojznakového bloku, alebo na predposlednom oddielovom semafore pri štvorznakovom bloku.)

Samostatná predzvesť, ktorá kryje obvod výhybiek (Táto tabuľa je aj pod semaforom pod Šibeňou horou ako sa ide do krčmy ABM. Znamená, že tento semafor (predzvestný semafor) vopred upozorňuje na ďalší (hlavný) semafor (ktorý je pod Postajkom), za ktorým sú výhybky (na stanici), čiže kryje obvod výhybiek.)
Samostatná predzvesť, ktorá nekryje obvod výhybiek (Táto tabuľa je pod predzvestným semaforom, ktorý upozorňuje na ďalší (hlavný) semafor, za ktorým nie sú žiadne výhybky ale len samostatná trať - minimálne po ešte ďalší hlavný semafor)
         Vlak sa blíži k samostatnej predzvesti (ktorá upozorňuje na hlavný semafor s výhybkami za ním)
         Vlak sa blíži k samostatnej predzvesti (ktorá upozorňuje na hlavný semafor bez výhybiek za ním)

Vlak sa blíži k samostatnej predzvesti (ktorá upozorňuje na hlavný semafor, za ktorým sú koľajnice s trakčným elektrickým vedením. Napr. na vstupe do Prešovskej stanice smerom z Bardejova.)
      Vlak sa blíži k hlavnému semaforu (Umiestňujú sa pred hlavnými semaformi v traťových úsekoch s častými hmlami alebo so zmenšenou dohľadnosťou, napr. kvôli zákrutám.)

Vlak sa blíži k hlavnému semaforu (za ktorým je trať s trakčným elektrickým vedením)

 

Rozmiestnenie značiek:        

Najvyššia povolená rýchlosť

do 60 km/h do 100 km/h nad 100 km/h
Vzdialenosti medzi značkami 3 značky každých 75 m 4 značky každých 75 m 4 značky každých 100 m

 

Rozmiestnenie značiek:      

Zábrzdná vzdialenosť

400 m 700 m 1000 m
Vzdialenosti medzi značkami 3 značky každých 75 m 3 značky každých 100 m 3 značky každých 100 m

 

 

§ 10

Opakovacie signály

 

     (1) Opakovacie semafory sa používajú na miestach, kde je zhoršená viditeľnosť medzi semaformi (kvôli zákrutám a pod.) a na miestach, kde sú semafory rozmiestnené na vzdialenosť kratšiu, ako je zábrzdná vzdialenosť, čo znamená, že vlak by nemusel včas zastaviť pred semaforom ale minul by ho.

     (2) Opakovací semafor je doplnený bielym svetlom.

 

§ 11

Signály opakovacích hlavných semaforov

 


Opakovanie signálu výstraha - (Znamená, že bude signál Stoj na nasledujúcom hlavnom semafore umiestnenom na nedostatočnú zábrzdnú vzdialenosť alebo na miestach so zhoršenou viditeľnosťou.) Opakovanie signálu Očakávaj 100 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 80 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 60 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 40 km/h

 Rýchlosť 40 km/h (pri tomto semafore) a opakovanie signálu Očakávaj 100 km/h (na Ďalšom semafore) Rýchlosť 40 km/h a opakovanie signálu Očakávaj 80 km/h Rýchlosť 40 km/h a opakovanie signálu Očakávaj 60 km/h Rýchlosť 40 km/h a opakovanie signálu Očakávaj 40 km/h Rýchlosť 40 km/h a opakovanie signálu Výstraha Rýchlosť 30 km/h a opakovanie signálu Výstraha

 

§ 12

Signály opakovacích predzvestí

 Opakovanie signálu Voľno Opakovanie signálu Výstraha Opakovanie signálu Očakávaj 100 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 80 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 60 km/h Opakovanie signálu Očakávaj 40 km/h

  

§ 13

Rozmiestnenie opakovacích semaforov a značiek

 

 

 

§ 14

Značky semaforových upozorňovadiel

  

 


Zákaz výpravy vlaku semaforom (Umiestňuje sa na skupinovom semafore, ktorý platí pre viac koľají naraz. Ak na takom semafore naskočí zelená, vlak nesmie aj napriek tomu odísť ale musí čakať ešte aj na potvrdenie od výpravcu. Ináč by si rušňovodiči na rôznych koľajach vysvetlili zelenú na tomto spoločnom semafore ako povolenie na odchod a vlaky by sa na výhybkách stretli a zrazili.) 
Hlavný semafor je na opačnej strane (ak je výnimočne umiestnený na opačnej strane)
Samostatná predzvesť je na opačnej strane
Priecestník je na opačnej strane (pozri 7. časť)

 

§ 15

Semaforové indikátory

 


 

Z dopravnej koľaje postavené (Umiestňuje sa na skupinovom semafore, ktorý platí pre viac koľají naraz a z ktorého povolenie na odchod (keď svieti zelená) musí byť potvrdené aj výpravcom, aby sa vlaky nezrazili na výhybkách.)

Význam indikátora:

Ak na takom semafore svieti zelená a indikátor (napr. 4) znamená, že povolenie na odchod platí pre vlak, ktorý je na 4. koľaji a môže odísť aj bez toho, aby to musel potvrdiť výpravca.

 


 

Z dopravnej koľaje postavené (Ak na skupinovom semafore so značkou - Zákaz výpravy semaforom svieti indikátor napr. 4. koľaje a zároveň Privolávacia návesť (blikajúce biele svetlo ak je semafor pokazený alebo z iného dôvodu ) - vlak nemôže odísť bez povolenia výpravcu.
Koľaj pripravená na odjazd (zo stanice)
Voľné koľaje (v stanici) na odjazd, vchod alebo prejazd (stanicou) - (písmeno je začiatočné písmeno názvu susednej stanice, z ktorej alebo do ktorej je pripravená vlaková cesta)
Späť (pri posune na zváženom pahorku (na svahu), pozri Piatu časť tohto zákona)
Cesta na zvážený pahorok pripravená (svieti na semaforoch popri trati pripravenej na posun vozidiel smerom k zváženému pahorku.), pozri Piatu časť tohto zákona
Neplatné návestidlo
Skrátená vzdialenosť (Svieti na semafore, za ktorým je ďalší semafor postavený na vzdialenosť kratšiu, ako je zábrzdná vzdialenosť ale miestne pomery zaručujú zastavenie vlaku.)
Jednokoľajová prevádzka (Na trati, kde sú 2 až viac koľají je premávka len na jednej koľaji.) 
Viackoľajová prevádzka (Na trati, kde sú 2 až viac koľají je premávka aj na susedných koľajach. Vlaky s mimoriadnym nákladom, pri prevoze ktorého je zakázaná premávka na vedľajších koľajach nesmú vojsť na niektoré úseky trate.) 

 

Označenie neplatných návestidiel:

  

 

Štvrtá časť

Semafory a ručné signály pre posun

 

§ 16

Označovanie posunových semaforov

  


červené pásy väčšie ako biele

platné pre jazdu vlaku aj pre posun trpasličie pre jazdu vlaku aj posun platné len pre posun (zriaďovacie) trpasličie platné pre posun (zriaďovacie) opakovacie pre posun (opakovacie sú spravidla trpasličie, stožiarové môžu byť len pri koľaji, kde nie sú jazdy vlakov)

 

§ 17

Signály na semaforoch, ktoré sú platné pre jazdu vlaku aj pre posun

 

Stoj (Platí pre jazdu vlaku aj pre posun) Posun dovolený (Nedovoľuje však jazdu vlaku) Posun dovolený (Nedovoľuje však jazdu vlaku)

 

§ 18

Signály na semaforoch a návestidlách, ktoré sú platné pre posun

  

Posun zakázaný (Neplatí pre jazdu vlaku.) Posun dovolený

  

 

Posun zakázaný  Posun dovolený (sklopený terč) Vyčkávacie návestidlo - posun zakázaný (V tvare písmena V. V niektorých staniciach nahradzuje zriaďovací posunový semafor. Posunované vozidlá musia byť zastavené pred týmto návestidlom a rušňovodič musí čakať na ďalší pokyn pracovníka) Vyčkávacie návestidlo - posun dovolený Posun zakázaný (Zakazuje posunovať za hranicu, ktorú vytvára označník. Výnimky sú prípustné len s povolením výpravcu.)

 

§ 19

Ručné signály pre posun

 

Prevzatie pokynu (Rušňovodič potvrdzuje prevzatie pokynu) Vzdialiť

  

Priblížiť Stlačiť

  

Popotiahnúť (Signál sa doplní ústne alebo píšťalkou, ktorým smerom sa má popotiahnúť.) Odraz

 

Pomaly Stoj

 

Súhlas na posun (Oznamuje výhybkár, že trasa posunu je pripravená).

  

 

Piata časť

Semafory pre posun na spádovisku

 

§ 20

 

    Spádoviskovými semaformi sa riadi spúšťanie vozňov cez zvážený pahorok (dolu svahom).

 

§ 21

Označovanie spádoviskových semaforov

  


šedá alebo čierna tyč alebo natretý stožiar


červené pásy väčšie ako biele

kmeňový spádoviskový  opakovací spádoviskový platné pre jazdu vlaku aj pre posun (Pri posune na spádovisku môžu byť použité len ako opakovanie kmeňového semaforu, pričom sa rozsvieti obrátené U) platné pre posun (bežný) aj pre posun na spádovisku (pri posune na spádovisku môžu byť použité len ako opakovanie kmeňového semaforu, pričom sa rozsvieti obrátené U)

 

Umiestnenie spádoviskových semaforov:

 

§ 22

Semaforové indikátory na spádovisku

 

Späť 
Cesta na zvážený pahorok pripravená (svieti na semaforoch popri trati pripravenej na posun vozidiel smerom k zváženému pahorku. Obrátené U sa kvôli rozlíšeniu umiestňuje  len na opakovacích semaforoch, ktoré zároveň slúžia ako semafory pre jazdu vlaku alebo pre bežný posun.)

  

§ 23

Signály spádoviskových semaforov

 


kmeňový semafor

opakovací semafor


kmeňový alebo opakovací semafor


kmeňový alebo opakovací semafor

posun zakázaný (Zakazuje pohyb vozidiel smerom k zváženému pahorku.) posun zakázaný (Opakuje signál kmeňového semafora (hore), len namiesto červenej svieti modré svetlo. Zakazuje pohyb vozidiel smerom k zváženému pahorku.) tlačiť pomaly tlačiť rýchlejšie

 kmeňový alebo opakovací semaforkmeňový semafor


opakovací semafor


opakovací semafor

 

Späť (Prikazuje rušňovodičovi zastaviť a posunovať vagóny smerom od zváženého pahorku.)

 

Späť (Prikazuje rušňovodičovi zastaviť a posunovať vagóny smerom od zváženého pahorku.)

 

Späť (Prikazuje rušňovodičovi zastaviť a posunovať vagóny smerom od zváženého pahorku.)

Prísun súpravy vozidiel k spádovisku (Používa sa na spádoviskách, kde medzi vchodovou skupinou koľají a vrcholom pahorku sú dve alebo viac prísunových koľají. Tento signál je len na opakovacích semaforoch, pričom na kmeňovom (na vrchole pahorku) svieti červená, a to aj v prípade, keď sa zároveň na vedľajšej koľaji spúšťajú alebo prisunujú ďalšie súpravy.)

 

   

Šiesta časť

Vložené semafory

 

§ 24

     (1) Vložené semafory sú tie, ktoré:

   a) ukazujú, či odchodový semafor (zo stanice) alebo cestovný semafor (v stanici) dovoľuje alebo zakazuje jazdu vlaku,

   b) určujú koľaj, z ktorej je pripravená vlaková cesta pre odchod, ak je odchodový semafor skupinový (označený upozorňovadlom ), aby bolo jasné, z ktorej koľaje možno 

začať jazdu,

   c) označujú miesto v stanici, kde musí vchádzajúci vlak zastaviť,

   d) ukazujú, či je dovolený alebo zakázaný posun.

     (2) Vložené semafory sú označené tyčkou

 

§ 25

Signály vložených semaforov

 

Koľajisko s vloženými semaformi Stoj pre jazdu vlaku aj pre posun (Vlak musí zastaviť pre hlavným (odchodovým) semaforom alebo pred inou značkou ukazujúcou koniec vlakovej cesty - tento semafor teda môže prejsť. Posun musí zastaviť už pred týmto semaforom.) Stoj pre jazdu vlaku aj pre posun (na trpasličom vloženom semafore) Stoj pre jazdu vlaku aj pre posun (Vlak musí zastaviť pre hlavným (odchodovým) semaforom alebo pred inou značkou ukazujúcou koniec vlakovej cesty - tento semafor teda môže prejsť. Posun musí zastaviť už pred týmto semaforom.)

 

Posun zakázaný (neplatí pre jazdu vlaku) Posun dovolený (nedovoľuje jazdu vlaku) Posun dovolený (nedovoľuje jazdu vlaku) Odchodový (cestovný) semafor (ktorý je za ním) dovoľuje jazdu

 

  

Siedma časť

Ďalšie návestidlá

  

§ 26

Signály zakazujúce jazdu

 

Stoj, zastav vlak všetkými prostriedkami - tento signál je povinný pre všetkých občanov SRR-AC, aby ho mohli použiť v prípade nebezpečenstva! (kruhy s červenou zástavou (alebo s tričkom), v noci kruhy s bielym svetlom.)

Stoj, zastav vlak všetkými prostriedkami (jedno červené svetlo (napr. na pokazenom vlaku))
Stoj (Vlak musí zastaviť čelom pred takto označeným miestom.)
Stoj (Vlak musí zastaviť čelom pred takto označeným miestom.)
Stoj (Vlak musí zastaviť čelom pred takto označeným miestom.)

 

§ 27

Výstražné signály

 

Výstraha
Výstraha
Výstraha

 

 

 

 

§ 28

Značky pre elektrickú prevádzku

 

Vypnite prúd (Označuje úseky, ktoré musia byť prechádzané bez odberu z trakčného vedenia a na neelektrifikovaných tratiach sa musí vypnúť zásobovanie vagónov elektrickou energiou.) Zapnite prúd Koľaj bez trakčného vedenia (všetky koľaje) Koľaj bez trakčného vedenia (koľaj pokračujúca v priamom smere) Koľaj bez trakčného vedenia (koľaj pokračujúca v pravom smere)

 

Koľaj bez trakčného vedenia (koľaj pokračujúca v ľavom smere) Pripravte sa na stiahnutie zberača Stiahnite zberač Zdvihnite zberač Začiatok jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy

 

Začiatok jednofázovej trakčnej prúdovej sústavy

(s napätím 25 kV, 50 Hz)

Začiatok jednofázovej trakčnej prúdovej sústavy

(s napätím 15 kV, 16,7 Hz)

Vozidlá pripojené k elektrickému predkurovaciemu stojanu (Vagóny sú pripojene v staničnej zásuvke.) Začiatok zníženej výšky trolejového drôtu Koniec zníženej výšky trolejového drôtu

 

Rozmiestnenie značiek pre elektrickú prevádzku:

 

  

 

 

 

§ 29

Signály pri vypravení vlaku

 

Výzva na pohotovosť (Dáva výpravca s červenou čiapkou - ďateľ, pričom zapíska píšťalkou jeden krátky a jeden dlhý tón. Terč drží vo vodorovnej polohe.)
Pripravení na odchod (Dávajú sprievodcovia z dverí alebo okna vagóna.)
Súhlas na odjazd (Signál v tvare písmena T. Dáva sprievodca, ktorý je najbližšie k rušňu alebo vlakvedúci.)
Rozkaz na odjazd (Dáva výpravca s červenou čiapkou - ďateľ.)

  

§ 30

Značky pre traťovú rýchlosť

 

Traťová rýchlosť (od tejto značky) Traťová rýchlosť (Ak táto značka uvádza vyššiu rýchlosť, ako na predchádzajúcom úseku, vlak smie zrýchliť až vtedy, keď posledné vozidlo minie túto značku.) Traťová rýchlosť (pre vlak alebo posunovanú súpravu, v ktorej je zaradené hnacie vozidlo skupiny prechodnosti "3") Traťová rýchlosť pre nákladné a služobné vlaky na moste (Nesmie byť prekročená, kým posledné vozidlo neminie most.)

 

Traťová rýchlosť (S čiernym rušňom - ak táto značka uvádza vyššiu rýchlosť, ako na predchádzajúcom úseku, vlak smie zrýchliť už vtedy, keď prvé vozidlo minie túto značku - nemusí sa čakať na prejazd celého vlaku popri značke) Očakávajte traťovú rýchlosť (Vopred upozorňuje - predzvestí na najvyššiu dovolenú traťovú rýchlosť, uvádza sa v desiatkach - 6 znamená 60.) Očakávajte traťovú rýchlosť (pre vlak alebo posunovanú súpravu, v ktorej je zaradené hnacie vozidlo skupiny prechodnosti "3") Očakávajte traťovú rýchlosť pre nákladné a služobné vlaky na moste (40 km/h)

 

§ 31

Značky pre pomalú jazdu

 

vždy doplnené dvomi žltými odrazkami v nerovnakej výške

Očakávajte pomalú jazdu (30 km/h) Očakávajte pomalú jazdu (10 km/h) Očakávajte pomalú jazdu (30 km/h) Očakávajte pomalú jazdu (5 km/h)

 

Začiatok pomalej jazdy

Koniec pomalej jazdy (Na jednokoľajovej trati môže byť umiestnená aj na ľavej strane koľaje. Zrýchliť možno až keď posledné vozidlo minie túto značku.)

Očakávajte dočasnú pomalú jazdu (30 km/h - je časovo obmedzená v písomnom jazdnom rozkaze rušňovodiča) Začiatok dočasnej pomalej jazdy Koniec dočasnej pomalej jazdy

  

§ 32

Rozmiestnenie značiek pre traťovú rýchlosť

 

 

  

§ 33

Lichobežníková značka

 

Vchod do dopravne (stanice, výhybne...) (Na trati so zjednodušeným riadením dopravy nahrádza vchodový semafor. Vlak musí pred značkou zastaviť skôr, ako sa mu dovolí vchod.) Vchod do dopravne (stanice, výhybne...) so samovratnými výhybkami (Lichobežníková značka doplnená žltým svetlom sa umiestňuje na vchod do dopravne so samovratnými výhybkami a dovoľuje jazdu. Ak žlté svetlo nesvieti, alebo signál je nezreteľný alebo pochybný, musí sa oprávnený zamestnanec presvedčiť o stave výhybiek.) Očakávaj lichobežníkovú značku alebo vchodový semafor (Umiestňuje sa na zábrzdnú vzdialenosť pred lichobežníkovou značkou s traťovou rýchlosťou 60 km/h. Umiestňuje sa aj pred vchodovým semaforom, kedy nahradzuje predzvesť a to pri zábrzdnej vzdialenosti 400m. Rušňovodič musí očakávať na vchodovom semafore signál Stoj.)

 

 

§ 34

Značky pre sklonové pomery

 

Trať klesá Vodorovná trať Trať stúpa

 

§ 35

Ručné jazdné signály

 


Ručná privolávacia návesť (Signál totožný s , biely terč alebo v noci striedavé žlto-zelené svetlo.)
Nekrátiť pravidelnú jazdnú dobu (Rozkaz pre rušňovodiča, aby sa nehnal.)
Prejdite na sériové spojenie (Signál dáva výpravca na základe rozkazu elektrodispečera, alebo strážnik oddielu na šírej trati z príkazu výpravcu. Je to príkaz pre všetky činné elektrické lokomotívy (ak sú v jednom vlaku viac), aby prestavili riadenie na sériový stupeň. Až do najbližšej stanice nesmú rušňovodiči použiť vyšší ako sériový stupeň.)
Očakávajte výstražný terč "pracovné miesto" (Dáva sa v stanici, aby rušňovodič vedel, že na trati do ďalšej stanice, kde šéfuje výpravca, musí očakávať pracovné miesto.)
Posun cez námedzník (Vlak ukončí cestu na mieste vopred určenom (v stanici pred semaforom alebo inou návesťou) a potom pokračuje ďalej za toto miesto ako posun (v rámci stanice).)
Možno prejsť (Ak vypadne na trati vlakový zabezpečovač (zariadenie, ktoré priamo na trati posiela údaje rušňovodičovi na palubný počítač), rušňovodič musí túto závadu ohlásiť v najbližšej stanici. Tento signál (šípka) znamená, že stanice o probléme už vedia a rušňovodič nemusí zastavovať, aby ohlásil poruchu.)
Potrebujeme zastaviť (Dáva sprievodca alebo rušňovodič z okna pri prechode vlaku stanicou. Signál znamená, že vlak potrebuje mimoriadne zastaviť. Pracovníci stanice zabezpečia, aby susedná stanica bola pripravená na mimoriadne zastavenie vlaku.)

 

§ 36

Signály pre skúšku brzdy

 

    Zabrzdiť (Denný signál zopnutie rúk nad hlavou, nočný signál pohyb svetlom v tvare písmena D. Semafor jedno biele obyčajné a jedno biele hviezdicové svetlo. Je to príkaz pre rušňovodiča znížiť tlak v hlavnom potrubí, čím sa kolesá zabrzdia.)
    Odbrzdiť (Rušňovodič zvýši tlak v hlavnom potrubí, čím sa brzdy uvoľnia.)
    Brzdy v poriadku

 

§ 37

Signály na výhybkách, výkoľajkach a iných uzávierkach koľaje

 

Jazda priamym smerom
Jazda doprava alebo zľava
Jazda doľava alebo sprava
Jazda zaistená (Na samovratnej výhybke, informuje o správnom prestavení do prednostnej polohy výhybky.)
Závažia na výhybkách (Žltá - ústredne (dialkovo) prestavovaná, Čierno-biela - ručne prestavovaná, pričom v základnej polohe je čierna polovica pri zemi, žlto-bielo-čierna - samovratná (nastavuje sa ručne, ale do základnej polohy sa vie prestaviť sama), čierno-bielo-červená - ručne prestavovaná, ktorá nemá uzáver.

Smery na anglickej (križovatkovej) výhybke

Posun zakázaný (Na výkoľajke)
Jazda priamym smerom (Koľajová zábrana je sklopená.)

Výkoľajka:

  

Stoj, koľaj uzatvorená (predná strana, zadná strana)
Uzatvorenie koľaje zrušené (predná strana, zadná strana)
Jazda cez výhybku proti hrotu doprava
Jazda cez výhybku proti hrotu doľava
Jazda cez výhybku po hrote sprava aj zľava

Námedzník (Označuje hranicu na zbiehajúcich alebo na križujúcich sa koľajach, cez ktorú nesmie presahovať dráhové vozidlo, aby nebola ohrozená bezpečnosť jazdy po zbiehajúcej alebo križujúcej sa koľaji.)

 

§ 38

Značky na zastávkach

 

Tabuľa pred zastávkou (Umiestňuje sa najmenej na zábrzdnú vzdialenosť pred značkou Koniec nástupišťa.)
Koniec nástupišťa (Označuje na zastávke miesto, pred ktorým má zastaviť prvý vagón vlaku s batožinou alebo s cestujúcimi, ktorý má na zastávke predpísané zastavenie. Pri krátkych vlakoch musí zastaviť tak, aby bol vlak čo najbližšie k prístupovej komunikácii.)

 

§ 39

 

Zastavte prácu snehového pluhu Začnite prácu snehového pluhu Zapnite čistiaci prítlak brzdových klátikov Vypnite čistiaci prítlak brzdových klátikov Začiatok práce postrku (rušeň na konci, pomáha tlačiť vlak) Koniec práce postrku (rušeň na konci, ktorý pomáha tlačiť vlak prestane vyvíjať ťažnú silu.) Koniec jazdy nezaveseného postrku (rušeň (nepripojený) na konci, ktorý pomáha tlačiť vlak prestane vyvíjať ťažnú silu a vráti sa späť.)

 

§ 40

 

Prepnite vlakový zabezpečovač na kmitočet 50 Hz (Vlakový zabezpečovač prenáša na kódovaných tratiach signály na palubný počítač.) Prepnite vlakový zabezpečovač na kmitočet 75 Hz Začiatok ozubnice Koniec ozubnice Hranica izolovaného úseku (Označuje hranicu úseku, na ktorom nesmie ostať stáť žiadne dráhové vozidlo.)

 

§ 41

Signály na koľajovej váhe

 

Pohyb vozidiel na koľajovej váhe dovolený
Pohyb vozidiel na koľajovej váhe zakázaný

 

§ 42

Varovné návestidlá

 

Pískajte (Vlak prechádzajúci okolo výstražného kolíka musí pískať)
Pískajte (Ak je na kolíku písmeno D, je to návesť s časovo obmedzenou platnosťou - od 6.00 do 18.00 hod.)
Pískajte (Čierne čísla uvádzajú kilometrickú polohu priecestia alebo viacerých priecestí (s rampami alebo bez) pred ktorým/i je kolík umiestnený. Táto návesť je platná, len ak je rušňovodič vyrozumený o poruche rámp alebo svetiel na tomto priecestí.)

 

§ 43

Návestidlá pred pracovným miestom

 

Očakávajte výstražný terč "pracovné miesto" (Dáva sa v stanici, aby rušňovodič vedel, že na trati do ďalšej stanice, kde šéfuje výpravca, musí očakávať pracovné miesto.)
Pracovné miesto, pískajte (Vlak musí od tejto značky až po pracovné miesto na trati pískať s krátkymi prestávkami.)
 

Pracovné miesto, pískajte (Jednotlivé žlté, oranžové alebo modré zábleskové svetlo, alebo svetelná rampa s radou cyklicky rozsvecovaných zábleskových svetiel. Vlak musí od tohto miesta až po pracovné miesto na trati pískať s krátkymi prestávkami.)

 

Vlak sa blíži (Červené zábleskové svetlo priamo na pracovisku. Pracovníci musia odstrániť z trate náradie a iné predmety a presunúť sa na vopred určené miesto.)

 

Rozmiestnenie návestidiel na pracovnom mieste a pred ním:

 

 

§ 44

Signály na vlakoch a posunovaných súpravách

 

Začiatok vlaku (tri biele svetlá rozmiestnené do tvaru trojuholníka) Začiatok vlaku idúceho za nemožného dorozumenia (tri biele svetlá rozmiestnené do tvaru trojuholníka doplnené žltou obdĺžnikovou doskou) Koniec vlaku

 

Koniec časti vlaku (Označuje posledné vozidlo časti vlaku, ktorý je odvážaný z trate po častiach. Posledná odvážaná časť musí byť označená návesťou Koniec vlaku.)
Hnacie vozidlo pri posune (Dve rozsvietené biele svetla na prednej aj zadnej strane vozidla.)

 

§ 45

Signály na krytie vozidiel

 

Vozidlá pripojené k elektrickému predkurovaciemu stojanu (Vagóny sú pripojene v staničnej zásuvke.) Obsadené osobami (Označuje odstavené vagóny so špeciálnym vybavením napr. lôžkové, v ktorých sú cestujúci.)

 

     
Otvorené dvere (modrá vlajka alebo modré svetlo) Zdvíhacie zariadenie v činnosti (blikajúce modré svetlo)

 

Obsadený rušeň (Počas dňa žiaden signál, v noci jedno rozsvietené biele svetlo vpredu aj vzadu. Upozorňuje za zníženej viditeľnosti na odstavený rušeň, v ktorom sa nachádza rušňovodič. Na taký rušeň je zakázané odrážať a spúšťať iné vozidlá.)

  

§ 46

Železničné priecestia

 

 

Vlak sa blíži k priecestníku (Horné číslo označuje počet priecestí, pre ktoré platí.) Priecestník je na opačnej strane Priecestník - pohotovostný stav (Rampy alebo svetlá na priecestí fungujú, vlak smie ísť najvyššou dovolenou rýchlosťou. Biele číslo označuje počet priecestí, pre ktoré platí.) Priecestník - poruchový stav - biele svetlo nesvieti alebo je pochybný signál (Rampy alebo svetlá na priecestí nefungujú, vlak musí ísť k priecestiu mimoriadne opatrne a dávať píštalou signál pozor (dlhé tóny) až kým čelo vlaku neminie priecestie.) Signál Stoj pre vozidlá na ceste (na železničnom priecestí)

 

Rozmiestnenie

Traťová rýchlosť do 60 km/h do 100 km/h nad 100 km/h
Rozmiestnenie tri po 75 m štyri po 75 m štyri po 100 m

 


Priecestné upozorňovadlo (Ak je bez čísla, umiestňuje sa na stožiari samostatnej predzvesti alebo hlavného semafora, ktorý je predzvesťou nasledujúceho, ktorý je závislý na činnosti rámp alebo svetiel na železničnom priecestí.)

Priecestné upozorňovadlo (Umiestňuje sa na stožiari hlavného semafora, ktorý je závislý na činnosti rámp alebo svetiel na železničnom priecestí. Počet priecestí, pre ktoré platí je na trojuholníkovej značke čiernej farby.) Priecestný kilometrovník (Umiestňuje sa pred železničným priecestím. Číslo v čiernom poli označuje počet priecestí, pre ktoré platí, číslo v bielom poli označuje kilometrickú polohu priecestia/í.)

 

 

§ 47

Označenie vzdialeností na trati

 

Kilometrovník a hektometrovník

 

§ 48

Označenie polohy telefónu na trati

 

Stanovište s telefónom
Označenie smeru k najbližšiemu telefónu (Na trati s nadzemným vedením sa umiestňuje žltá tabuľka s číslom. Tabuľka znamená, že telefón je vpravo (10), v úrovni značky (11), vľavo (12).)
Označenie smeru k najbližšiemu telefónu (Na elektrifikovanej trati sa umiestňujú trojuholníkové šípky (rozdielné ako je náter stožiara. Šípky znamenajú, že telefón je vpravo, v úrovni značky, vľavo.)
Označenie smeru k najbližšiemu telefónu (Na hektometrovníkoch sa maľujú šípky na bočnú stranu, ktorý je bližšie ku koľaji. Šípky znamenajú, že telefón je vpravo, v úrovni značky, vľavo.)

 

§ 49

Nálepky na vagónoch

 

      Výbušné látky
      Zápalné látky
Samozápalné látky
   Vznik zápalných plynov po styku s vodou
      Látky podporujúce horenie
      Jedovaté látky, látky vyvolávajúce nákazu
         Radioaktivné látky
Žieravé látky
Zákaz jazdy cez zvážený pahorok
      Posunovať so zvláštnou opatrnosťou (Takto označené vozne smú byť odrážané a spúšťané s tým, že ich zastavenie je zabezpečené dvoma zarážkami na koľaji alebo ručnou brzdou ovládanou z plošiny vozňa.)
Osobitné opatrenia pri rozpúšťaní vlaku (Takto označené vozne smú byť odrážané a spúšťané s tým, že ch zastavenie je zabezpečené ručnou brzdou ovládanou z plošiny vozňa.)
Odrážanie a spúšťanie zakázané (Takto označené vozne je zakázané odrážať a spúšťať, ich posun je možný len zachádzaním rušňa až na miesto, kde majú byť postavené.)
Látky prepravované v zohriatom stave

 

§ 50

Označenia na vozňoch

 

Označenia osobných vozňov
Označenia osobných vozňov

 

 

 

Označenia osobných vozňov

Dĺžka vozňa cez nárazníky

Rázvor podvozku

Vzdialenosť otočných čapov

Zákaz prechodu cez zvážený pahorok s polomerom menším ako je uvedené pod značkou
Priestorový obsah vozňa, Obsah nádržkového vozňa

Plocha podlahy vozňa, Nakladacia dĺžka vozňa

 

Milan I. Ján Luxemburský, v. r.

Cisár/Imperator/Царь

 

 

Zdroj:

Ž1 - Pravidlá železničnej prevádzky ŽSR

D1 - Předpis pro používaní návěstí při organizování a provozování drážní dopravy ČD

 

ODKAZOVAČ

_ _