Vojsko, námorná a hviezdna flotila

Prápor Cisárskeho vojska, Námornej flotily SRR-AC a Hviezdnej flotilySRR-AC

      

 

 

          

výložka                               golier                              rukávy

 

Cisár - vrchný veliteľ ozbrojených síl: Laura IX. Lau Ren

 

 

Náčelník generálneho štábu Eduard

 

I. Generálny štáb:

Cisárske vojsko

Námorná flotila SRR-AC

Hviezdna flotila SRR-AC

výložka / golier / rameno

 

Maršal

 

Generál

 

  

Generálporučík

  

Generálmajor

 

Brigádny generál

 

výložka / golier / rameno / rukáv

 

 

Admirál námornej flotily

 

Admirál

 

 

Viceadmirál

 

 

Kontraadmirál

 

 

Komodor

výložka / golier / rameno / rukáv

 

Admirál hviezdnej flotily

 

Admirál

   

 

Viceadmirál

 

 

Kontraadmirál

  

 

Komodor

 

Cisárske vojsko Námorná flotila SRR-AC Hviezdna flotila
II. Dôstojníci

   II. a) Vyšší

 

Plukovník

 

Podplukovník

 

Major

   II. b) Nižší

Kapitán

 

Nadporučík

 

 

Poručík

III. Poddôstojníci

   III. a) Vyšší

 

Nadpráporčík

 

 

Práporčík

Podpráporčík

   III. b) Nižší  

Štábny nadrotmajster

 

Nadrotmajster

 

Rotmajster

   

Rotný

 

 

 

Čatár

IV. Vojsko

Desiatník

 

Slobodník

výložka a golier

Vojak

 

II. Dôstojníci

   II. a) Vyšší  

Bitevný kapitán

 

Fregatný kapitán 

 

Korvetný kapitán

   II. b) Nižší  

 

 

Bitevný poručík

 

 

Fregatný poručík

 

 

Korvetný poručík

III. Poddôstojníci  

Práporčík

 

 

Štábny lodivod

 

 

Starší lodivod

 

 

Lodivod

IV. Námorníci a katedi

Desiatník

Slobodník

 

Starší námorník

 

Námorník

 

 

II. Dôstojníci

   II. a) Vyšší  

 

Hviezdny kapitán

    

 

Fregatný kapitán 

  

 

Korvetný kapitán

   II. b) Nižší  

 

 

Hviezdny poručík

  

 

Fregatný poručík

 

 

Korvetný poručík

III. Poddôstojníci  

 

Práporčík

  

 

 

Hviezdny lodivod

  

 

Planetárny lodivod

   

 

Lodivod

 IV. Astronauti a kadeti

 

Desiatník

 

Slobodník

 

 

Kozmonaut

 

 

 

Astronaut

Názvy hodností v iných jazykoch cisárstva

insígnia slovenský polski österreichisch italiano hrvatski slovene srpski

 

Cisár

 

Cesarz

 

der Keiser

 

Imperatore

 

Car

 

 

 

Car

Admirál hviezdnej flotily

Admirał floty gwiadnej

Sternflottillen-

admiral

Ammiraglio di flota stellata Admiral flote Admiral flote Admiral flote
Admirál Admirał Admiral Ammiraglio Admiral Admiral Admiral
Viceadmirál Wiceadmirał Vizeadmiral Ammiraglio ispettore capo Viceadmiral Viceadmiral Viceadmiral
Kontraadmirál Kontradmirał Konteradmiral Contrammiraglio

Kontraad-

miral

Kontraad-

miral

Kontraad-

miral

Komodor Komodor Kommodore Commodore Komodor Komodor Komodor

Hviezdny kapitán

Kapitan gwiazdny Sternkapitän Capitano di stella      

Fregatný kapitán

Kapitan fregatny

Fregatten-

kapitän

Capitano di fregata

Kapetan fregate

Kapitan fragate

Kapetan fregate

Korvetný kapitán

Kapitan korwetny

Korvetten-

kapitän

Capitano di corvetta

Kapetan korvete

Kapitan korvete

Kapetan korvete

Hviezdny poručík

Porucznik gwiazdny

Sternleutnant

Tenente di stella

     

Fregatný poručík

Porucznik fregatny

Fregattenl-

eutnant

Tenente di fregata

Poručnik fregate

Poročnik fregate

Poručnik fregate

Korvetný poručík

Porucznik korwetny

Korvettenl-

eutnant

Tenente di corvetta

Poručnik korvete

Poročnik korvete

Poručnik korvete

Práporčík

Chorąży

Oberfaehnrich

Guardiamarina

Časnički namjestnik

Praporščak

Zastavnik

Hviezdny lodivod

Bosman gwiazdny   Sternbootsman Capo di stella        

Planetárny lodivod

Bosman planetarny Planetbootsman Capo di pianeta      
Lodivod Bosman Bootsman   Capo di 2A classe   Narednik   Vodnik Vodnik
Desiatník Bosmanmat   Obermaat   Capo di 3A classe Desetnik Desetnik   Desetar
Slobodník Mat Maat Secondo capo Skupnik   Stariji razvodnik
Kozmonaut Kosmonauta Kosmonaut   Kosmonauta      
Astronaut   Astronaut Astronauta      

 

Cisárske vojsko

insígnia

slovenský

polski

österreichisch

italiano

hrvatski

slovene

srpski

Cisár

 Cesarz

der Keiser

Imperatore

Car

Car

Maršal Marszałek Marschall Maresciallo Maršal    

Generál

Generał General Generale General General General

Generálpo-

ručík 

Generał dywizji Generalleutnant Generale di corpo armata General poručnik

Generalporo-

čnik

General poručnik

Generálma-

jor 

Generał broni Generalmajor Generale di divisione General bojnik Generalmajor Generalmajor

Brigádny generál 

Generał brygady Brigadier Generale di brigata Brigadir Brigadir General brigadir

Plukovník Pułkownik Oberst Colonello Pukovnik Polkovnik Pukovnik

Podplukovník Podpułkownik Oberstleutnant Tenente colonello Podpukovnik Podpolkovnik Potpukovnik

Major Major Major Magiorre Bojnik Major Major

Kapitán Kapitan Hauptman Capitano Satnik Stotnik Kapetan

Nadporučík Nadporucznik Oberleutnant Primo tenente Natporučnik Nadporočnik Poručnik prve klase

Poručík Porucznik Leutnant Tenente Poručnik Poročnik Poručnik

Nadpráporčík Starszy chorąży Vizeleutnant Auitande di battaglia Časnički namjestnik 1. klase Nadraporščak Časnički namjestnik 1. klase

Práporčík Chorąży

Oberoffiziers-

stellvertreter

Auitande

Časnički namjestnik 2. klase

Praporščak

Časnički namjestnik 2. klase

Podpráporčík Młodszy chorąży

Offiziersstell-

vertreter

Sottoauitande

Časnički namjestnik 3. klase

Podpraporščak

Časnički namjestnik 3. klase

Štábny nadrotmajster

Starszy sierżant szatabowy

Schtabswacht-

meister

Sergente maggiore capo

Stožerni narednik

Višji štabni vodnik

Stariji vodnik prve klase

Nadrotmajster

Starszy sierżant 1. klasy

Oberwacht-

meister

Sergente maggiore

Nadnarednik

Štabni vodnik

Stariji vodnik

Rotmajster

Starszy sierżant 2. klasy

Wachtmeister

Sergente ordinario

Narednik 1. klase

Višji vodnik

Vodnik prve klase

Rotný

Sierżant

Wächter

Sergente

Narednik 2. klase

Vodnik

Vodnik

Čatár

Plutonowy

Zugsfűhrer

Caporale scelto

Narednik 3. klase

Naddesetnik

Mladiji vodnik

Desiatník Kapral Korporal Caporale Desetnik Desetnik Desetar

Slobodník Starszy szeregowy Gefreiter Sottocaporale Skupnik Poddesetnik 1. klase Razvodnik

Vojak Szeregowy Wehrmann Soldato Razvodnik Poddesetnik 2. klase Vojnik

 

Námorná flotila SRR-AC

insígnia slovenský polski österreichisch italiano hrvatski slovene srpski

 

Cisár

 

Cesarz

 

der Keiser

 

Imperatore

 

Car

 

 

 

Car

Admirál námornej flotily Admirał floty marynarskiej

Marineflotti-

llenadmiral

Ammiraglio di flota marina Admiral flote Admiral flote Admiral flote
Admirál Admirał Admiral Ammiraglio Admiral Admiral Admiral
Viceadmirál Wiceadmirał Vizeadmiral Ammiraglio ispettore capo Viceadmiral Viceadmiral Viceadmiral
Kontraadmirál Kontradmirał Konteradmiral Contrammiraglio

Kontraad-

miral

Kontraad-

miral

Kontraad-

miral

Komodor Komodor Kommodore Commodore Komodor Komodor Komodor
Bitevný kapitán Kapitan batalijny Kapitän zur See Capitano di vascello Kapetan bojnog broda Kapitan bojne ladje Kapetan bojnog broda

Fregatný kapitán

Kapitan fregatny

Fregatten-

kapitän

Capitano di fregata

Kapetan fregate

Kapitan fragate

Kapetan fregate

Korvetný kapitán

Kapitan korwetny

Korvetten-

kapitän

Capitano di corvetta

Kapetan korvete

Kapitan korvete

Kapetan korvete

Bitevný poručík

Porucznik batalijny

Leutnant zur See

Tenente di vascello

Poručnik bojnog broda

Poročnik bojne ladje

Poručnik bojnog broda

Fregatný poručík

Porucznik fregatny

Fregattenl-

eutnant

Tenente di fregata

Poručnik fregate

Poročnik fregate

Poručnik fregate

Korvetný poručík

Porucznik korwetny

Korvettenl-

eutnant

Tenente di corvetta

Poručnik korvete

Poročnik korvete

Poručnik korvete

Práporčík

Chorąży

Oberfaehnrich

Guardiamarina

Časnički namjestnik

Praporščak

Zastavnik

Štábny lodivod

Bosman sztabowy   Stabsbootsman Capo di 1A classe scelto   Stožerni narednik   Štabni vodnik   Stariji vodnik prve klase
Starší lodivod Starszy bosman   Oberbootsman Capo di 1A classe   Nadnarednik   Višji vodnik   Stariji vodnik
Lodivod Bosman Bootsman   Capo di 2A classe   Narednik   Vodnik Vodnik
Desiatník Bosmanmat   Obermaat   Capo di 3A classe Desetnik Desetnik   Desetar
Slobodník Mat Maat Secondo capo Skupnik   Stariji razvodnik
Starší námorník Starszy marynarz   Oberseeman   Sottocapo   Razvodnik   Razvodnik

Námorník

Marynarz Seeman Comune   Pozornik     Mladji razvodnik